Khrushchyovkas in the Soviet Union (via)Alma-Ata,…

Khrushchyovkas in the Soviet Union (via)

Alma-Ata, Kazakhstan
Chisinau, Moldavia
Odessa, Ukraine
Bishkek, Kirghizia
Yerevan, Armenia