Photo by Vsevolod Tarasevich (1963)  

Photo by Vsevolod Tarasevich (1963)