1953 ☭ – Lenin in Razliv by Evgeny Serge…

1953 ☭ – Lenin in Razliv by Evgeny Sergeevich Shcherbakov.