1957 ☭ – On The Balcony by Pimen Semenov…

1957 ☭ – On The Balcony by Pimen Semenovich Goltsev.