“Winter” by Georgy Ladonschikov, illustrated by Tatyana…

“Winter” by Georgy Ladonschikov, illustrated by Tatyana Ivanitskaya (1962)