“Raftsmen” by I. Bokshai, 1963Buy: http://etsy.me/2netzPY

“Raftsmen” by I. Bokshai, 1963

Buy: http://etsy.me/2netzPY