Dymkovo toy postcard by V. Lember-Bogatkina (1966) Buy…

Dymkovo toy postcard by V. Lember-Bogatkina (1966)

Buy here: http://etsy.me/2npXk0b