“Snowballs” by Nadezhda Polyakova. Illustrated by Olga…

“Snowballs” by Nadezhda Polyakova. Illustrated by Olga Bogayevskaya, published in 1967.