Leningrad, 1960s. Photo by Vsevolod Tarasevich.

Leningrad, 1960s. Photo by Vsevolod Tarasevich.