Kolobok illustration by Yevgeny Rachyov…

Kolobok illustration by Yevgeny Rachyov (1955)

Buy: https://etsy.me/2HzKLJz