Kornei Chukovsky “Mukha-Tsokotukha” – Illustration…

Kornei Chukovsky “Mukha-Tsokotukha” – Illustration by Vladimir Konashevich. Postcard from 1964 (buy)