Folk tale illustration by Yevgeny Rachyov, original vintage…

Folk tale illustration by Yevgeny Rachyov, original vintage print (1971)
Buy: http://ift.tt/2apGSEV