School girls on Back To School postcards (1950s-1980s)N….

School girls on Back To School postcards (1950s-1980s)

N. Noskovich (1960),  S. Ryazanova (1959)
T. Kolyusheva (1967), L. Isayeva (1977),  O. Trendeleva (1985)
S. Ovchinnikov (1987), I. Chernysheva (1988)