podsteklom:Кинотеатр “Ударник”. 1970. Болашенко Анатолий…

podsteklom:

Кинотеатр “Ударник”. 1970. Болашенко Анатолий Петрович

“Udarnik“ cinema. 1970. By Anatoly Bolashenko.