podsteklom:Авиационное училище. 1977. Смеляков Анатолий…

podsteklom:

Авиационное училище. 1977. Смеляков Анатолий Дмитриевич (1927-2007)

“Aviation School.” 1977. By Anatoly

Smelyakov.