sovietpostcards: Kornei Chukovsky – Wonder Tales, Soviet book in…

sovietpostcards:

Kornei Chukovsky – Wonder Tales, Soviet book in English, 1974 (buy here)

Illustrated by wonderful artists: Vladimir Konashevich, Vladimir Suteyev, Aminadav Kanevsky, Yury Vasnetsov.