New baby greeting cards by Anna Gorobiyevskaya (Ukraine, 1981)

New baby greeting cards by Anna Gorobiyevskaya (Ukraine, 1981)