Illustration by B. Kyshtymov (1957)

Illustration by B. Kyshtymov (1957)