Illustration by N. Voronkov (1978)

Illustration by N. Voronkov (1978)