“Dacha Morning” by Nikolai Zhukov (1956)

“Dacha Morning” by Nikolai Zhukov (1956)