Elektrozavodskaya metro station in Moscow (1978)

Elektrozavodskaya metro station in Moscow (1978)