Books by Vladimir Zheleznikov illustrated by Naum Tseitlin…

Books by Vladimir Zheleznikov illustrated by Naum Tseitlin (1961-1970)