Category: children

Vosstaniya Square in Leningrad. Photo by Vsevolod Tarasevich…

Vosstaniya Square in Leningrad. Photo by Vsevolod Tarasevich (1960s)

1979

1979

1979

1979

Good morning! :)

Good morning! 🙂

1979

1979

1975

1975

Leningrad, 1960. Photo by Igor Gnevashev.

Leningrad, 1960. Photo by Igor Gnevashev.

Babushkin, Moscow region (currently part of Moscow), 1961

Babushkin, Moscow region (currently part of Moscow), 1961

Photo by Nina Sviridova and Dmitry Vozdvizhensky

Photo by Nina Sviridova and Dmitry Vozdvizhensky

Pioneers at Camp Artek, 1930s. 

Pioneers at Camp Artek, 1930s.