Category: Illustration

Vintage Soviet postcard – illustration by S. Alimov after a…

Vintage Soviet postcard – illustration by S. Alimov after a cartoon by Fyodor Khitruk, 1981

(buy)

Postcard by Syuzanna Byalkovskaya, 1956 (buy here)

Postcard by Syuzanna Byalkovskaya, 1956 (buy here)

The Golden Key illustration, postcard by Leonid Vladimirsky,…

The Golden Key illustration, postcard by Leonid Vladimirsky, 1957 (buy)

Postcard by T. Sorokina, 1974 (buy)

Postcard by T. Sorokina, 1974 (buy)

New Year greeting card by Yury Vasnetsov, 1982 (buy here)

New Year greeting card by Yury Vasnetsov, 1982 (buy here)

Postcard by T. Sorokina, 1974 (buy)

Postcard by T. Sorokina, 1974 (buy)

Kolobok illustration by Yevgeny Rachyov, postcard from 1955…

Kolobok illustration by Yevgeny Rachyov, postcard from 1955 (buy)

The Crow and the Fox illustration by M. Romadin, 1982 (buy)

The Crow and the Fox illustration by

M. Romadin, 1982 (buy)

October covers of Murzilka, a Soviet children’s magazine…

October covers of Murzilka, a Soviet children’s magazine (1948—1988)

Postcard by T. Sorokina, 1974 (buy)

Postcard by T. Sorokina, 1974 (buy)