Category: Leningrad

Vosstaniya Square in Leningrad. Photo by Vsevolod Tarasevich…

Vosstaniya Square in Leningrad. Photo by Vsevolod Tarasevich (1960s)

Nevsky Prospect in Leningrad (1950s). View from Kazansky…

Nevsky Prospect in Leningrad (1950s). View from Kazansky Cathedral.

Leningrad, 1954

Leningrad, 1954

In the kitchen of Neva restaurant in Leningrad

In the kitchen of Neva restaurant in Leningrad

Movie theater in Kirov Park in Leningrad (1955)

Movie theater in Kirov Park in Leningrad (1955)

Field of Mars in Leningrad (1970s)

Field of Mars in Leningrad (1970s)

Outdoors ballet in Leningrad (1987)

Outdoors ballet in Leningrad (1987)

Leningrad, 1960. Photo by Igor Gnevashev.

Leningrad, 1960. Photo by Igor Gnevashev.

Ostrovsky Park in Leningrad (1940)

Ostrovsky Park in Leningrad (1940)

Leningrad lapel pins

Leningrad lapel pins