Category: saint petersburg

Zhelyabova street [Bolshaya Konyushennaya] in Leningrad, c. 1971

Marlene Dietrich in Leningrad (1964). Photos by Yevgeny Umnov.

Nevsky Prospect in Leningrad (1973)

Leningrad celebrating the 50th anniversary of October Revolution. Oktyabrskaya Hotel on Vosstaniya Square (1967)

Anichkov Bridge in Leningrad decorated for May Day (1971)

October Revolution Day decorations in Leningrad (1967)

Landmarks of Leningrad. Postcard by M. Grigoryev (1960)

L. Starikova in Leningrad for May holidays (mid-1950s)

Nevsky Prospect after May Day parade (Leningrad, 1960s)

Rain on Nevsky Prospect in Leningrad (1985)