Category: vintage

Gas station on Brovarsky Prospect in Kiev, Ukraine (1979)

Pioneer Leader, postcard by V. Mariupolsky (1950)

Zhelyabova street [Bolshaya Konyushennaya] in Leningrad, c. 1971

Why And How (What the Items Told), vintage Soviet record for children

Diner at kolkhoz market in Kulebaki, Gorky [Nizhny Novgorod] region (1937)

Poster celebrating the 50th anniversary of October Revolution, artist Kriventsova (1977)

Troparyovo village (now a part of Moscow), 1956

Dreamers (1964)

Postcard celebrating the 50th anniversary of VLKSM (Komsomol). Artist I. Dergilyov, 1968.

Marlene Dietrich in Leningrad (1964). Photos by Yevgeny Umnov.