sovietpostcards: School girls on Back To School postcards…

sovietpostcards:

School girls on Back To School postcards (1950s-1980s)

N. Noskovich (1960),  S. Ryazanova (1959)
T. Kolyusheva (1967), L. Isayeva (1977),  O. Trendeleva (1985)
S. Ovchinnikov (1987), I. Chernysheva (1988)

September 1 is the national Back To School day in Russia

sovietpostcards:

Collection of Soviet space stamps

Collection of Soviet space stamps

Aquatic Plants, vintage Russian postage stamps (1984)

Aquatic Plants, vintage Russian postage stamps (1984)

ww2_sov135_43_B_Efimov.jpg

ww2_sov135_43_B_Efimov.jpg

September 1 – First school day of the year

September 1 – First school day of the year

Laika by Yevgeny Gundobi, rare collectible Soviet postcard…

Laika by Yevgeny Gundobi, rare collectible Soviet postcard (1957)

1688ds2det5.jpg

1688ds2det5.jpg

1653.jpg

1653.jpg

Br_294.jpg

Br_294.jpg